ఓమ్లెట్ చట్టం: 100 పదాల కషంలో సాధారణ మిత్రులతో సంభాషణ

ఈ పత్రికలో, లేఖక వర్దాన్ చౌధరి ఆమ్లెట్ గురించి వ్యాసం చేస్తారు. మిత్రులతో Hundred (100) పదాల కషంలో ఓమ్లెట్ సమ్బందించి వివాదాత్మక చర్చ మరియు St. Jude వారి రాయబడే అభిప్రాయాన్ని వివరించారు.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Letters Recieved